Dražební centrum

Předání předmětu

 

Co není předmětem dražby nemovitostí:

 • Například nábytek, automobily a ostatní movité věci nacházející se v budovách, případně na pozemcích. Předmětem dražby není ani bazén, který je pouze postaven na „zahradě", nebo zahradní domek, který není pevně spojen se zemí - je pouze postavený na zemi, ale není s ní spojen základy.

Co všechno je příslušenství budov:

 • Příslušenstvím rozumíme vše, co je pevně spojeno s budovou - např.: vypínače, vnitřní rozvody vody, el., plynu apod., topení včetně kotle a radiátorů, přímotopy, okna, dveře, kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů.

Předání předmětu:

 • Po úhradě ceny dosažené vydražením se spojí makléř s vydražitelem a dohodnou si datum předání nemovitosti dle jejich časových možností.
 • Termín předání je dohodnut do jednoho měsíce od data úhrady ceny dosažené vydražením (zpravidla k němu dochází v dřívějším termínu).
 • O termínu předání informuje dražebník poštou jak vydražitele, tak bývalého vlastníka.
 • V den předání by se před danou nemovitost měl dostavit vydražitel, bývalý vlastník a makléř. Makléř vytvoří „Protokol o předání předmětu dražby“, kam se zaznamenají náležitosti dle zákona a v případě zájmu také stavy měřičů spotřeby.
 • Předání by mělo sloužit také k dohodě vydražitele s bývalým vlastníkem na dalším postupu ohledně vystěhování nemovitosti.
 • Protokol podepíší všechny zúčastněné strany. Pokud se bývalý vlastník na předání nedostaví, uvede se to do protokolu. Předání je i přesto platné a proběhlo v souladu se zákonem.
 • Po předání vystaví dražebník daňový doklad, do kterého se započítávají tři položky:
 • Vytvoření protokolu o předání předmětu dražby (čas strávený vytvářením listiny, telefonická dohoda na termínu předání, vytvoření dopisů o předání, tisk listin, rozeslání dopisů, archivace dokumentů)
 • Cestovné (spotřeba paliva, amortizace automobilu)
 • Čas makléře (doba strávená makléřem na cestě k předmětu dražby, na místě předání i na cestě zpět do sídla kanceláře; počítá se každá započatá hodina)

 

Předání předmětu dražby dle ustanovení § 55 zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.:

 

(1)

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.

(2)

Jde-li o nemovitost, je bývalý vlastník povinen na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele bez zbytečného odkladu předat předmět dražby vydražiteli. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby; v protokolu uvede kromě označení bývalého vlastníka, dražebníka, vydražitele a předmětu dražby, zejména podrobný popis stavu, v němž se předmět dražby včetně příslušenství nacházel při předání práv a závazků na předmětu dražby váznoucích.

Komentář § 55: Předmět dražby je předáván vydražiteli bývalým vlastníkem za přítomnosti dražebníka. Ustanovení přikazuje předání předmětu dražby podle podmínek v dražební vyhlášce. Vyhotovený protokol lze použít před soudem jako důkaz, prokazující skutečnosti v něm uvedené.

(3)

Protokol o předání předmětu dražby podepíší bývalý vlastník, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení protokolu obdrží bývalý vlastník a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Odmítne-li některá z uvedených osob protokol podepsat, uvede to dražebník v protokolu.

 

(4)

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. To neplatí pro nadbytečné náklady vzniklé z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

(5)

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.