Dražební centrum

Pokyny pro účastníka dražby

Které kroky by měl účastník dražby učinit před dražbou

Seznámit se s předmětem aukce a absolvovat prohlídku předmětu dražby v termínech uvedených v dražební vyhlášce. U každé dražby ve volně přístupný aktuální znalecký posudek.

Složit dražební jistotu. Možnosti složení dražební jistoty a platební podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Připravit si doklady nutné pro dražbu, to jest doklady totožnosti a ostatní dokumenty (plná moc, oddací list, výpis z OR apod.). Formulář na vyplnění čestného prohlášení je k dispozici na místě během registrace do dražby.

 

Co by měl účastník dražby dělat v den konání dražby

Dostavit se včas na dražbu se všemi potřebnými doklady. Datum a místo konání je uvedeno v dražební vyhlášce.

Na vyzvání dražebníka prokázat svou totožnost, doložit složení dražební jistoty, nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby, předložit nebo podepsat čestné prohlášení o tom, že není osobou vyloučenou z dražby, převzít dražební číslo, event. učinit další úkony předepsané zákonem.

Po zahájení dražby licitátorem činit podání minimálně ve výši licitátorem určené. Podání dle zákona činí účastník dražby zvednutím čísla a vyslovením výše svého podání.

Draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Po té následuje výzva licitátora a po druhé výzvě licitátor ještě jednou oznámí výši posledního podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.

Po dražbě se vydražitel dostaví k podpisu protokolu o dražbě. Dále je nutné doplatit cenu dosaženou vydražením dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce.

Pokud jste v dražbě nevydražil, vraťte dražebníkovi dražební číslo. Dražební jistina Vám bude vrácena podle podmínek stanovených v dražební vyhlášce.

 

Kdo může být účastníkem dražby

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.

Účastníky aukce nesmějí být:

·   osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák.č.219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění).

·         osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání, nikdo nesmí dražit za ně.

·         dlužník a jeho manžel (platí pouze u nedobrovolné dražby).

·         osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, nikdo nesmí dražit za ně. Za osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník jsou dle výkladu zák. č.26/2000 Sb. považováni vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, a dále pak společníci ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, pokud byli vedoucími pracovníky dlužníka, akcionáři akciové společnosti, pokud působí v orgánech akciové společnosti nebo vlastní akcie, odpovídající více jak desetině základního jmění. Za vedoucí pracovníky jsou považování většinou ti, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním.

·         je-li dlužník právnickou osobou, statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.

 

Obvyklé způsoby prokazování totožnosti

 

 Fyzická osoba svobodná nebo rozvedená

Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Nechá-li se fyzická osoba v dražbě zastupovat, je bezpodmínečně nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc, příp. úředně ověřené čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

 

Fyzické osoby – manželé 

Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Nemají-li manželé v OP vyznačen stav nebo prokazují-li totožnost cestovním pasem, donesou na dražbu rovněž oddací list. V případě, že se jeden z manželů nemůže dražby zúčastnit, předloží druhý z manželů jeho prohlášení, že s vydražením předmětu dražby souhlasí, nebo plnou moc, v obou případech s úředně ověřeným podpisem. Nechají-li se oba manželé v dražbě zastupovat, je bezpodmínečně nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc včetně úředně ověřeného čestného prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Účastní-li se dražby pouze jeden z manželů a mají-li vypořádané SJM, je potřeba doložit tuto skutečnost dražebníkovi v úředně ověřené kopii listin.

 

Právnická osoba 

Originál (ověřená kopie) výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Za právnickou osobu jedná statutární zástupce nebo prokurista. Ti se prokáží platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nechá-li se právnická osoba v dražbě zastupovat, je bezpodmínečně nutné si předem připravit úředně ověřenou plnou moc, příp. úředně ověřené čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Všechny listiny (výpis z OR, plné moci, apod.) zůstávají u dražebníka!!