Dražební centrum

Pokyny pro účastníka aukce

Aukce s postupným snižováním a následnou licitací

Aukce s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, kde nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která se rovná ceně odhadní. Licitátor postupně snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování může účastník učinit nabídku, minimálně však ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět aukce za tuto cenu koupí.

PRAVIDLA AUKCE

 1. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Aukcí se rozumí výběrové řízení, na základě kterého bude z okruhu Zájemců (viz níže) určen kupující Předmětu převodu uvedeného v „Aukční vyhlášce (dále jen „Vyhláška“), jejíž nedílnou součástí jsou tato pravidla (dále jen „Aukce“).
 3. Předmětem převodu se rozumí předmět, který je v aukci prodáván. V Aukční vyhlášce je označen jako „Předmět aukce“.
 4. Aukci organizuje obchodní společnost Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha (dále jen „Dražebník“). Jménem Dražebníka je oprávněna činit veškeré jednotlivé úkony při Aukci osoba oprávněná jednat jménem či v zastoupení Dražebníka (dále jen „Licitátor“).
 5. Aukce se může zúčastnit pouze osoba, která uzavřela Dohodu o účasti na aukci (dále jen „Dohodu“) a zároveň v souladu s Dohodou složila Kauci (dále jen „Zájemce“).
 6. Kaucí se rozumí částka, jejíž výše je konkrétně specifikovaná v aukční vyhlášce (dále jen „Kauce“).
 7. Nabídkou se rozumí částka, kterou Zájemce v průběhu Aukce nabídne jako kupní cenu za Předmět převodu (dále jen „Nabídka“).
 8. Minimálním příhozem je částka, o kterou nejméně musí Nabídka kteréhokoli ze Zájemců přesahovat předchozí Nabídku jiného Zájemce. Částka je specifikována ve vyhlášce (dále jen „Minimální příhoz“).
 9. Vyvolávací cenou se rozumí cena, na které začne licitátor aukci licitovat (dále jen „vyvolávací cena“). Pokud není tato výše žádným zájemcem akceptována, snižuje licitátor postupně vyvolávací cenu, dokud některý z účastníků neučinní nabídku minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Částka, na kterou minimálně může licitátor snížit výši vyvolávací ceny je (dále jen „Minimální vyvolávací cena “).
 10. V okamžiku, kdy zájemce učiní nabídku, licitátor přestane snižovat Vyvolávací cenu. Od tohoto okamžiku mohou zájemci činit Nabídky vyšší, než byla Nabídka naposled učiněnná a to vždy minimálně o Minimální příhoz.
 11. Vydražitelem je ten ze Zájemců, který v průběhu Aukce učinil nejvyšší Nabídku - tj. nabídl za Předmět aukce nejvyšší kupní cenu (dále jen „Cena dosažená vydražením“).
 12. Vydražitel má povinnost uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí nebo Smlouvu kupní, která je přílohou Aukční vyhlášky (dále jen „Smlouva“).
 13. Termín konání aukce je specifikován v aukční vyhlášce.
 14. Zájemce se může na Aukci dát zastoupit zmocněncem pouze na základě písemné plné moci, která jej bude opravňovat k uzavření Smlouvy. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
 15. Vydražitel uhradí Cenu dosaženou vydražením nejpozději do data a na účet uvedený ve Smlouvě.
 16. Předmět převodu bude odevzdán Vydražiteli ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.
 17. Náklady aukce včetně odměny dražebníka hradí vydražitel. K Ceně dosažené vydražením se tak nezapočítává Kauce a cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši. Kauce je stanovena tak, že její výše přesně pokrývá náklady a odměnu dražebníka.

PRŮBĚH AUKCE

 1. Všem Zájemcům bude umožněn vstup do prostor, v nichž bude probíhat Aukce, v den konání Aukce 30 min. před začátkem Aukce.
 2. Všichni Zájemci jsou povinni před zahájením Aukce doložit Dražebníkovi svou totožnost (popřípadě zmocněnci Zájemců též své oprávnění za Zájemce jednat) a dát se zapsat do seznamu účastníků Aukce a převzít své aukční číslo.
 3. Všichni Zájemci jsou povinni před zahájením Aukce podepsat Dohodu o účasti na Aukci.
 4. Všichni Zájemci jsou povinni doložit Dražebníkovi, že složili Kauci, a to některým z následujících způsobů:
  1. pokladní stvrzenkou nebo připsáním částky na účet Dražebníka uvedený ve Smlouvě s tím, že jako variabilní symbol bude uvedeno datum narození Účastníka (v případě úhrady bankovním převodem),
  2. pokladním příjmovým dokladem potvrzeným Dražebníkem (v případě úhrady v hotovosti).
 5. Aukce se bude konat za účasti veřejnosti.
 6. Na počátku Aukce Licitátor učiní prohlášení, že zahajuje Aukci.
 7. Bezprostředně poté Licitátor označí Předmět aukce a vysvětlí Zájemcům, jak se bude v aukci postupovat. Poté zahájí licitaci.
 8. Zájemci jsou povinni činit své Nabídky v korunách českých.
 9. Licitátor může v průběhu Aukce snížit výši Minimálního příhozu.
 10. Aukce probíhá, dokud Zájemci činí vyšší Nabídky. Každý ze Zájemců je svojí nejvyšší Nabídkou vázán až do okamžiku uzavření Smlouvy (bez ohledu na to, se kterým ze Zájemců je Smlouva uzavřena).
 11. Učiní-li několik Zájemců současně Nabídku a nebude-li poté učiněna Nabídka vyšší, rozhodne Licitátor losem o tom, kdo z nich se stane Vydražitelem.
 12. Zájemci jsou povinni činit své Nabídky prokazatelně a to zvednutím svého přiděleného aukčního čísla a ústním vyslovením nabízené částky.
 13. Nebyla-li přes dvojí výzvu Licitátora učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě jednou výši poslední Nabídky a po třetí výzvě skončí Aukci úderem kladívka a označí Vydražitele.
 14. Bezprostředně po skončení Aukce bude do Smlouvy doplněna Cena dosažená vydražením, identifikace vydražitele a Smlouva bude vydražitelem podepsána. Následně bude podepsána i Prodávajícím.
 15. V případě dohody a souhlasu všech stran je možné podpis Smlouvy odložit o domluvený čas. V tom případě se po aukci vyhotoví Protokol o aukci, v kterém se uvede datum, místo a čas provedené Aukce, označení Předmětu aukce a jeho vlastníků, označení Vydražitele, výše Ceny dosažené vydražením a termín budoucího podpisu Smlouvy. Protokol podepíše Dražebník, Licitátor a Vydražitel.
 16. Nebude-li z důvodů na straně prodávajícího s Vydražitelem uzavřena Smlouva, bude mu Dražebníkem vrácena Kauce a to v hotovosti, případně na účet uvedený v Dohodě a to nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy je naprosto zřejmé, že k podpisu nedošlo.
 17. Veškerá práva a povinnosti osob jakkoli zúčastněných na Aukci, které se týkají Aukce a případně nejsou upravené v těchto pravidlech, se budou řídit rozhodnutím Dražebníka.